O nás

Spoločnosť EKO-FBB spoločnosť s ručením obmedzeným. Vranov nad Topľou vznikla v roku 2001 na základe skúsenosti a transformáciou predchodcu – firmy EKO –FBB Ján Bačovčin, Lúčna 825 a4/7, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorá pôsobí od roku 1995.


Hlavnou činnosťou našej spoločnosti tvoria: Výstavby a rekonštrukcie čerpacích staníc PHM a ich modernizácie, rekonštrukcie skladov PHM, výstavby a rekonštrukcie skladov LPHM(letecké pohonné hmoty), rekonštrukcie v petrochemickom priemysle, olejových hospodárstiev v súlade s požiadavkami predpisov a noriem o ochrane životného prostredia, úprava jednoplášťových nádrží na dvojplášťové, montáž signalizačných prístrojov a zariadení pre kontrolu úniku skladovaných produktov, montáž nepriepustných izolácií manipulačných plôch, havarijných jímiek, podláh a pod.

Naša firma sa zaoberá činnosťami súvisiacimi s nakladaním s nebezpečným odpadom, t.j. čistením nádrží a jímok na ropné produkty a chemické látky, odberom vzoriek a zabezpečením analýzy nebezpečných odpadov, odberom, prepravou a likvidáciou nebezpečných odpadov.

Firma vykonáva kompletné revízie nádrží a potrubí, t.j. kontrolu nádrží ultrazvukom, tesnostné skúšky nádrží a potrubí ako aj revízie príslušných elektrických častí a zariadení, zabezpečuje dodávku a montáž signalizačných a kontrolných zariadení pre nádrže a potrubia. Firma disponuje zariadením na vykonávanie skúšok tesnosti kanalizačných nádrží a potrubí podľa STN EN 1610.

Dôležitou časťou činnosti našej firmy je ekologická likvidácia olejových hospodárstiev a skladov ropných produktov ako sú nafta, benzín, vykurovacie oleje, motorové a prevodové oleje. V tejto oblasti prevádzame kompletné odstránenie všetkých nádrží, potrubí, technologických rozvodov, kotlov vrátane ich vyčistenia, odber a prepravu všetkých vzniknutých odpadov, odstránenie a likvidáciu dekontaminovanej zeminy, betónu a konečnú úpravu terénu podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky činnosti zabezpečujeme v súlade s predpismi a normami na ochranu životného prostredia a na vysokej profesionálnej úrovni. Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti a prehľad o technických a právnych možnostiach a spôsoboch zabezpečenia bezproblémovosti terajších i budúcich vzťahov našich zákazníkov s orgánmi ochrany a kontroly životného prostredia.

Naše služby

Kontaktujte nás

Kde sa nachádzame

Majerovce 78, 09409 Majerovce

Pracovná doba

Po-Pia 8:00-16:00